Cumartesi, 28 Aralık 2013 13:27

REÇETELERIN BASTIRILMASI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ OLARAK TVHB MERKEZ KONSEY-BAKANLIK ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 48. Maddesi gereği veteriner hekim, kullandığı veya tavsiye ettiği her ilacı reçete etmek, bu reçeteleri kaydetmek ve belli süre saklamak zorundadır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/10 sayılı genelge ile kullanılacak bu reçetelerde yer alması gerekli bilgileri, reçetelerin basılması, kayıt altına alınması ve saklanması ile ilgili kuralları belirlemiştir.

Genelgede belirlenen kurallar çerçevesinde reçetelerin basımı, dağıtımı ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğine verilmiştir.

Ülke genelinde bir örnekliğin sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve sahte reçete gibi karşımıza çıkabilecek olayları önlemek veya en aza indirmek adına reçeteler, Bakanlık tarafından hazırlanan örneğine uygun ve TVHB Merkez Konseyi mührü ile mühürlenmiş (soğuk damga) olarak Merkez Konseyi tarafından bastırılacaktır.

Bu reçetelerin dağıtımı odalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Merkez Konseyi tarafından yapılacak, Odalar da bu reçeteleri serbest hekimlere ulaştıracaktır. Merkez Konseyi odalara gönderdiği reçeteleri kayıt altına alacak, odalar da her veteriner hekime verdiği reçeteyi kayıt altına alacaktır. Reçeteler seri numaralı ve sayfa numaralı oldukları için her reçetenin veteriner hekim bazında takibi mümkün olacaktır.

Reçeteler İl kodu ile basıldığı için bir ilde kullanılan reçetenin diğer ilde kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle reçeteler illerin taleplerine göre bastırılacaktır. Basım işlemleri belli bir süre alacağı için bundan sonra odaların reçete taleplerinin en az 15 gün önceden Merkez Konseyine yapmaları gerekir.

Reçeteler kıymetli evrak statüsünde olup reçete dip koçanları 5 yıl süreyle saklanacak ve Bakanlık tarafından yapılan denetimler sırasında ibraz edilmesi istenecektir.

Protokol gereği bu reçetelerin kullanımı 01.05.2013 tarihinde başlayacaktır. (B) serisi bu reçeteler, muayenehane ve poliklinik veteriner hekimleri, hastane veteriner hekimleri, hayvancılık işletmelerinde çalışan veteriner hekimler, yem fabrikalarında çalışan veteriner hekimler tarafından kullanılacak olup odanız üyesi veteriner hekimlerin bu konuda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

EK:

Protokol

Genelge 2013/10

 

 

SERBEST VETERİNER HEKİMLERİN DÜZENLEDİKLERİ REÇETELERİN BASIM VE DAĞITIMINA DAİR PROTOKOL

PROTOKOLÜN KONUSU

Madde 1:

Veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hastanelerinde veya veteriner istihdam eden diğer özel sektör kuruluşları bünyesinde mesleğini icra eden veteriner hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin basım, dağıtım ve kayıt altına alınması.

PROTOKOLÜN DAYANAĞI

Madde 2:

Bu protokol, 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve 11.01.2013 tarih ve 28525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte reçeteye ilişkin hususlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TARAFLAR

Madde 3:

Bu protokol Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4:

Bu Protokol içerisinde yer alan kısaltmalar aşağıdaki şekildedir.

Bakanlık : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İl Müdürlüğü : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Veteriner Hekim Odası : Türk Veteriner Hekimleri Birliği üyesi Veteriner Hekim Odaları

VETERİNER HEKİM REÇETESİNİN BASIM VE DAĞITIMINA DAİR ESASLAR

Madde 5:

a)    Serbest veteriner hekim faaliyeti yürüten meslek mensuplarının düzenledikleri reçetelerin basım ve dağıtımı ile buna dair kayıtlarının tutulması Türk Veteriner Hekimleri Birliği organizasyonunda yapılır.

b)   Reçete basım, dağıtım ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin faaliyetler Genel Müdürlük   tarafından belirlenen esaslar ve bu kapsamdaki düzenlemeler çerçevesinde yürütür.

c)    Veteriner Hekim Odaları bu protokol kapsamında faaliyette bulunan veteriner hekimlere teslim ettikleri reçetelerin seri, cilt ve sıra numaralarını veteriner hekimin faaliyette bulunduğu il müdürlüğüne veya istenilmesi durumunda Genel Müdürlüğe bildirecektir.

d)   Veteriner hekim odaları herhangi bir sebeple mesleki faaliyetine son veren veya farklı bir il sınırı içerisinde faaliyetine devam eden Veteriner hekimlerden iade alınan ya da kayıp ve çalınma hallerinde durumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

e)    Türk Veteriner Hekimleri Birliği reçete basım ve dağıtımına ilişkin faaliyetleri karşılığında hizmet bedeli almak hakkına sahiptir. Ancak ücretlendirme ile ilgili Bakanlık müdahale hakkına sahiptir.

PROTOKOLUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE BOZULMA ŞARTLARI

Madde 6:

a)      Bu protokol kapsamında yer alan hususlar 01.05.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup taraflar bu süreye kadar gerekli hazırlıklarını tamamlar.

b)      Protokol kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya diğer bir başka sebeple gerekli görülmesi durumunda Bakanlık bu protokolü tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 7:

İşbu protokol yedi maddeden ibaret olup, üç nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır.

 

Okunma 1543 defa