Cumartesi, 28 Aralık 2013 14:13

istihdamı zorunlu personel sözleşmesi

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETIM TESISLERINDE İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL OLARAK ÇALISACAK VETERINER HEKIM - İŞVEREN SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan (“İş Yerinin Ticari Ünvanı”) (İş yeri diye anılacaktır.) adına  (İşyeri Sahibinin Adı – Soyadı yazılacaktır) (İşveren diye anılacaktır), diğer taraftan “Veteriner Hekim” (İstihdamı Zorunlu Personel diye anılacaktır.) (“İstihdamı Zorunlu Personel Veteriner Hekimin Adı Soyadı”) arasında “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” (Kanun diye anılacaktır) gereğince yapılan İstihdamı Zorunlu Personel sözleşmesinin şartlarını belirler.

 

Madde 2- Sözleşmenin konusu, (“İş Yerinin Ticari Ünvanı”)’de istihdamı zorunlu personel olarak çalışacak olan  (“Veteriner Hekimin Adı Soyadı”)’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir.

 

Madde 3- TARAFLAR;

a. İşyerinin;

İşyerinin Faaliyet Alanı          :

İşyerinin Ticari Ünvanı          :

Adresi                                    :

Telefon No                             :                                              Fax No:

b. İstihdamı Zorunlu Personelin (Veteriner Hekimin)

Adı/Soyadı                             :

Diploma No/Oda Üye No      :

Mezun Olduğu Fakülte          :

Doğum Yeri ve Tarihi            :

Adresi/ Tel                             :

Madde 4- İstihdamı Zorunlu Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İstihdamı Zorunlu Personel işyerinin; 5996 sayılı kanunlar ve bu kanunlara dayalı olarak yayımlanmış ve yayımlanacak olan yönetmelik, tebliğ, talimat ve ilgili diğer tüm gıda mevzuatı hükümlerine uygun çalışmasından görevli, yetkili ve sorumludur.

 

Madde 5- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. İstihdamı Zorunlu Personel; İşyerinin, gıda mevzuatı ve Yönetmelikte hükümlerine ve gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermesinden, et, sakatat ve ürünlerinin sağlığa uygun bir şekilde üretilmesi, etlerin parçalanması, soğutulması, muhafazası, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi, yan ürünler ile oluşan atık ve artıkların uygun şekilde tahliyesinden işverenle birlikte sorumludur.
 2. İstihdamı Zorunlu Personel Türk Gıda Kodeksine uygun üretimden sorumlu olacaktır.
 3. Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, belirlenen hastalıklar ve şüpheli, şarta tabii ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemler (mezbaha ve kesimhaneler için) ve tesisin çalışma konusu ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak zorundadır.
 4. İstihdamı Zorunlu Personel Bakanlık talimatları ile istenen tüm bilgileri düzenli ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.
 5. İstihdamı Zorunlu Personel; Antalya Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen çalışma gün ve saatlerinin belirtildiği “Çalışma Belgesi”ni almak ve çalışma izin belgesini bitiş tarihinde yeniletmek ya da vize ettirmek zorundadır.
 6. İstihdamı Zorunlu Personel sözleşmede belirlenen çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.
 7. İstihdamı Zorunlu Personel; sözleşme süresi içersinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Antalya Veteriner Hekimleri Odası tarafından katılması için çağrıda bulunulacak çalışma alanı ile ilgili meslek içi eğitim programlarına katılmak mecburiyetindedir,

 

Madde 6- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 1. İstihdamı Zorunlu Personelin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç gereç ve olanak işveren tarafından sağlanmak zorundadır.
 2. İşveren İstihdamı Zorunlu Personellikle ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde İstihdamı Zorunlu Personele bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.
 3. İşveren yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde İstihdamı Zorunlu Personele azami kolaylığı göstermek ve imkanları sağlamakla yükümlüdür.
 4. İşveren Kanun, KHK ve Yönetmeliklerde bildirilen İstihdamı Zorunlu Personellik ile ilgili görevleri dışında iş talep edemez.
 5. İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde İstihdamı Zorunlu Personel durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.
 6. İşveren; İstihdamı Zorunlu Personelin sözleşme süresi içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Antalya Veteriner Hekimleri Odası tarafından katılması için çağrıda bulunulacak çalışma alanı ile ilgili meslek içi eğitim programlarına katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Madde 7- İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN ÜCRETİ VE ÖZLÜK HAKLARI

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışan İstihdamı Zorunlu Personel sigortalı olmak zorundadır.
 2. Taraflar çalışma süresinin tümüne 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
 3. İşverenin SGK tarafından tescil edilmiş bir işyeri sicil numarasının olması gerekmektedir.
 4. İşveren sigortalının ilk işe giriş bildirgesinin bir suretini bir ay içerisinde Antalya Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmek zorundadır.
 5. İstihdamı Zorunlu Personele aylık net (sigorta, vergi. vb. yasal kesintiler ile yol ve yemek ücreti dahil değildir) ………….. TL ücret ödenir. Ücret ödemeleri en geç o ayın 5’ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilerek ödenir. İstihdamı Zorunlu Personel ücretine Antalya Veteriner Hekimleri Odasının asgari ücret tarifesinde benzer işyerleri için belirlediği asgari ücret tarifesindeki artış oranında eşzamanlı olarak artış yapılır.
 6. İstihdamı Zorunlu Personelin yukarıdaki fıkrada belirtilen ücreti hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle aşağıya çekilemez. İşveren ücret bordrolarını her ay düzenli olarak Veteriner Hekimleri Odası’na iletmek zorundadır. (faks, mektup veya elden olabilir).
 7. 4857 sayılı iş kanununa göre fazla çalışma için çalışanın yazılı onayının alınması gerekir ve bu durumda her bir fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi ile hesaplanır. Haftalık izin hakkı saklı olup, günü işverenle İstihdamı Zorunlu Personel arasında belirlenir.
 8. İstihdamı Zorunlu Personelin tatil günleri ile ilgili uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir.
 9. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre yıllık ücretli izin süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.
 10. İstihdamı Zorunlu Personel, yıllık izinli ve raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirlemek ve izne ayrılmadan önce Tarım İl Müdürlüğü ile Antalya Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmekle yükümlüdür. 

 

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESİH

 1. İş bu sözleşme Türk Veteriner Hekimleri Birliği Antalya Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen Çalışma İzin Belgesi ile birlikte bir yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme; bitim tarihinden bir ay öncesinde taraflarca aksi bir talepte bulunulmadığı takdirde bir yıl süre ile yenilenmiş olarak kabul edilir.
 2. Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi durumunda Sorumlu Veteriner Hekim; Antalya Veteriner Hekimler Odasından yeniden Üyelik Belgesi ve o yılın Çalışma İzin Belgesi almak zorundadır.
 3. İstihdamı Zorunlu Personel (Veteriner Hekim) isten ayrılmak istediğinde bunu 1 ay öncesinden İşyerine, Antalya Tarım İl Müdürlüğüne ve Antalya Veteriner Hekimleri Odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstihdamı Zorunlu Personelin (Veteriner Hekim) işten çıkartılmak istenmesi halinde ayni işlemlerin İşveren tarafından yapılması zorunludur. Veteriner hekim, iş başlangıcında almış olduğu Çalışma Belgesini, işten ayrıldığı gün itibarıyla Antalya Veteriner Hekimleri Odası’na iade etmek mecburiyetindedir. İşyerinden ayrılan İstihdamı Zorunlu Personel durumu Antalya Tarım İl Müdürlüğüne en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler.
 4. Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilen miktardan daha az ödenmesi halinde İstihdamı Zorunlu Personel 4857 sayılı iş kanununun 24/II-e maddesi uyarınca hizmet akdini ücretin aşağıya çekildiğini öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde fesih edebilecektir. Hizmet akdindeki ücretin aşağıya çekilmesi nedeniyle veteriner hekimin 15 aylık net ücret alacağı kendisine işveren tarafından tazminat olarak herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödenecektir. İşveren söz konusu tazminatın fahişliğini iddia etmeyecektir.

 

Madde 9 – ÇALIŞMA GÜNLERİ: İstihdamı Zorunlu Personelin çalışma gün ve saatleri; işyerinin çalışma günleri olup, İstihdamı Zorunlu Personelin işyerinde haftalık çalışma gün ve saatleri aşağıdaki gibidir. İstihdamı Zorunlu Personeller sözleşme yaptıkları tesis dışında başka bir işte çalışamazlar.

GÜN

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

C.TESi

PAZAR

SAAT

… -  ...

… -  …

… -  ...

… -  …

… -  …

… -  ...

… -  ...

 

Madde 10- Bu sözleşme ..................  tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, genel hükümler uygulanır. Taraflarca imzalanan iş bu sözleşmenin bir örneği noter onay tarihinden itibaren 7 gün içinde İşveren tarafından Tarım İl Müdürlüğüne, bir örneği de İstihdamı Zorunlu Personel tarafından Antalya Veteriner Hekimleri Odası'na iletilecektir.

İstihdamı Zorunlu Personelin işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığını ve çalışma koşullarını izlemeye Antalya Veteriner Hekimleri Odası yetkilidir.

 

Madde 11- ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

İşyeri Yetkilisinin                                                                           İstihdamı Zorunlu Personelin

Adı Soyadı                                                                                     Adı Soyadı       

İmza                                                                                               İmza

Okunma 3370 defa