Cumartesi, 28 Aralık 2013 14:12

pet shop sözleşmesi

TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ

ANTALYA VETERİNER HEKİMLER ODASI

EV VE SÜS HAYVANLARI ÜRETİM SATIŞ BARINMA VE EĞİTİM

YERLERİNDE ÇALIŞACAK

İŞYERİ VETERiNER HEKİM  SÖZLEŞMESİ

 

 

TARAFLAR

A-İşyerinin

Ticari Unvanı:

Adresi:

Telefon no:

Faks no:

Eğitim sertifika no:

Sınıfı:A

 

Veteriner Hekim

B-Adı Soyadı:

Tc Kimlik No:

Mezun olduğu fakülte:

Diploma no:

Oda Üye no:

Adres:

Telefon:

Sözleşmesi süresi (1 yıl)

Eğitim sertifika no:

Madde 1-

Bu sözleşme; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu  ile  8 Ekim 2011 tarihli 28078 sayılı ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik gereğince yapılan istihdamı zorunlu İşyeri veteriner hekim antlaşmasının şartlarını belirler.

Madde 2- Sözleşmenin konusu, istihdamı zorunlu İşyeri Veteriner Hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 3- Yasal Dayanak

6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile bu kanuna dayanılarak yayınlanmış ilgili yönetmelikler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 08.10.2011 tarih 28078 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik  “ve ilgili diğer yasal düzenlemeler.

Madde 4-İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları

İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) İş yeri veteriner hekimi, bu Yönetmelikte belirlenen tüm görev ve sorumluluklarında, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak zorundadır.

b) İş yeri veteriner hekimi, işyerlerinin sağlık ve teknik yönünden mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden; iş yerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından; iş yerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

c) İş yeri veteriner hekimi, iş yerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

ç) İş yeri veteriner hekimi, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

d) İş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, işyeri veteriner hekimi durumu en ivedi vasıta ile resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

e) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, iş yeri veteriner hekimi tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip iş yerinde muhafaza edilir.

Madde 5- İşverenin Sorumlulukları

a)          İşveren, iş yeri veteriner hekiminin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil, her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

b)          İşveren, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş,  Açılış ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde adı geçen teknik ve hijyenik şartları sağlamak zorundadır.

c)          İşveren, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde, her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulunduracaktır.

d)          İşveren, Ev ve Süs Hayvanları Üretim,satış barınma ve eğitim yerleri hakkındaki Yönetmeliği Ek 5 te yer alan Standart Süs Hayvanları Satış Yerleri Hayvan Satış Belgesini düzenleyip, veteriner hekime onaylatıp, satın alacak olan hayvan sahibine vermek zorundadır.

e)          İşveren görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde İş yeri veteriner hekimine azami kolaylığı göstermek ve imkanları sağlamakla yükümlüdür.

f)           İşveren Kanun, KHK ve Yönetmeliklerde bildirilen İş yeri veteriner hekimi ile ilgili görevleri dışında iş talep edemez.

g)          İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde İstihdamı zorunlu personele durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.

h)          İşveren; İstihdamı zorunlu personelin sözleşme süresi içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Antalya Veteriner Hekimleri Odası tarafından katılması için çağrıda bulunulacak toplantılara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

i)            İşyeri sahibi garanti kapsamında sözleşmeli olduğu Veteriner Hekime hasta yönlendirmesi yapamaz, müşterisine böyle bir taahhüde bulunamaz.

Madde 6- İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar

İşveren ve işyeri veteriner hekim hekimi aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar. Taraflar birbirlerinden aşağıdaki kurallara aykırı talepte bulunamazlar.

a)          İş yeri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olamaz.

b)          İş yerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde bulundurulamaz satışı yapılamaz.

c)          İş yerlerinde,üretim ruhsatı alan işletmeler dışında hayvan üretimi yapılamaz.

d)          İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.

e)          İşyerinde; iş yeri sorumlu hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz, İşyeri sahibi Veteriner Hekimi muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması için zorlayamaz.

f)           Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez.

g)          İşyerinde 2 aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8. haftada (56 günlük), Panleukopenia ve Rhinotracheitis, Köpekler 8. haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptospirosis ve Distemper hastalığına karşı, 12. haftada Kuduz hastalığına karşı İstihdamı zorunlu personel tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 15 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

h)          İşyerinde menşei belli olmayan yurtdışından kaçak getirilmiş ve getirilmesi ve üretilmesi yasak olan hayvanlar satılamaz.

i)            Veteriner Hekim sözleşmede belirtilen saatlerde iş yerinde olmak ve bunu kayıt altına almak zorundadır.

Madde 7-Veteriner hekim tarafından 6343 sayılı "Veteriner Hekimliği Meslekinin icrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanun" ve bu kanundan kaynaklanan tüzük ve yönetmelikler başta olmak üzere iş konusuyla ilgili diğer mevzuatın veteriner hekime verdiği tüm yetki ve sorumluluklar yerine getirilecektir. Taraflar işyerinde veteriner hekimin yükümlülüklerini yerine getirilmesinde mesleki denetimin Antalya Veteriner Hekimler Odası'na ait olduğunu kabul ederler.

Madde 8- İşyeri Veteriner Hekiminin Ücreti

a)          Veteriner hekimim hizmet bedeli aylık net ………… TL ücret alacaktır.

b)          Veteriner hekim verdiği hizmet karşılığında aylık ücret kadar hizmet faturası yada serbest meslek makbuzu kesecek , hizmetle ilgili vergileri (stopaj ,kdv gb.) ilave edecektir. 

c)          İşveren hizmet bedeli olarak kesilen faturadaki yada makbuzdaki tutarı , kesildikten sonraki 7 gün içerisinde  Antalya Veteriner Hekimler Odasına ait (Finansbank Lara şubesi şube no: 958 hesap no:34759785 IBAN no:TR320011100000000034759785 ) banka hesabına yatırıp banka dekontunu odaya fakslayacaklardır.

d)          Antalya Veteriner Hekimler Odası hesabına yatırılan………………….ait aylık net ücreti banka dekontu fakslandıktan sonra 5 iş günü içerisinde ………………ödeyecektir.

e)          Antalya Veteriner Hekimler Odası hizmette birlikteliğin sağlanması amacıyla yaptığı bu uygulama sonucu herhangi bir kesinti yapmayacaktır.

f)           İşveren, İşyeri Veteriner Hekimine ücretini her ayın en geç ........ gününe kadar ödeyecektir.

g)          İşyeri Veteriner Hekiminin aylık ücreti her yıl Antalya Veteriner Hekimler Odası belirlediği en az ücretin altında kalmayacak biçimde arttırılacaktır.

h)          İşyeri sahibi İşyeri Veteriner Hekiminin hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kullanacağı veteriner sağlık ürünlerinin ve hayvanlara yapılan aşıların ücretini ödemek zorundadır.

i)            Bir yıllık sözleşme süresi içerisinde  işverenin 2 ay hizmet bedelini ödenmemesi durumunda veteriner hekim çalışma izin belgesinin oda tarafından iptal edileceğini taraflar kabul eder.

Madde 9 – Sözleşmenin Sona Ermesi - Fesih

  1. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları taktirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.
  2. Bu sözleşme düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde, tarafların aksine bir başvurusu olmadığı sürece (sözleşmenin ücret kısmı hariç) devam edecektir.
  3. Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi durumunda İşyeri Veteriner Hekimi; Antalya Veteriner Hekimler Odasıdan yeniden Üyelik Belgesi ve o yılın Çalışma İzin Belgesi almak zorundadır.
  4. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Antalya İl Müdürlüğüne bildirilir. İşyeri Veteriner Hekimi ise, Antalya Veteriner Hekimler Odası ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi gönderir.
  5. İşyeri Veteriner Hekimi işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İşyeri Veteriner Hekiminin işten çıkarılması halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir İşyeri Veteriner Hekimi istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.
  6. Taraflar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Tarafların birbirlerini Mevzuata aykırı davranmaya zorlanması karşı taraf için mali hakları saklı kalmak kaydıyla fesih sebebi sayılır.
  7. Taraflar mevzuat ve sözleşme maddelerine uygunsuz hareket ettiklerinde veteriner hekimler odasının yaptırımlarını kabul ederler.
  8. Veteriner Hekim sözleşmede belirtilen saatlerde iş yerinde olmak ve bunu kayıt altına almak zorundadır.
  9. Veteriner hekim yıl sonunda geçerliliğini yitiren çalışma izin belgesini odaya iade edip yenisini alacaktır.

Madde 10-Veteriner hekimin işyerinde haftalık çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir.

                     PAZARTESİ        SALI               ÇARŞAMBA          PERŞEMBE             CUMA

  Saat.           .....................       ..........               ...............               ......................             ..................

Madde 11- Veteriner Hekimin aylık çalışma süresi ,haftada iki gün 2 şer saat, toplam 4 saattir.

Madde 12- İşyerinin çalışanlara vermiş olduğu sosyal hakların hepsi aynen veteriner hekimlere de verilir

Madde 13-Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.

Madde 14-Sözleşme imza tarihi:.............../............/..........

 

Veteriner Hekim                                                                                                                                  Adı ve Soyadı                                                                                           İşyeri Kaşesi                      

Diploma No                                                                                  Yetkili Adı ve Soyadı                             

Mezun olduğu fakülte                                                                                  İmza

İmza                                                                                                                                                                                                       

 

 

Okunma 4307 defa